Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-23 09:35:58  Adam Wrona

Utworzono artykuł 135539 o nazwie 'Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135539
user_idpuste2500467
resource_idpuste1007
namepusteModernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik
category_idpuste27789
language_idpuste1
shortpusteModernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik
fullpuste

W ramach zawartej w dniu 19 września 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0060/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w dniu 28 kwietnia 2017r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu została zawarta umowa na roboty budowlane z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą - konsorcjum trzech firm: Molewski S.A., Molewski Sp. z o.o. oraz INENERGIA Sp. z o.o. Sp. K., którego liderem jest Molewski S.A. w Chodecz.

W dniu 26 maja 2017 roku w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy. Polecenie rozpoczęcia robót budowlanych na oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wydano w II kwartale br. zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”. Przewidywany koniec robót budowlanych – wrzesień 2018r.

Bezpośredni nadzór nad robotami budowalnymi sprawować będzie Inżynier Kontraktu.

W ramach modernizacji część obiektów zostanie zlikwidowana (przepompownia osadu, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu), powstaną nowe obiekty, m.in.: dwa reaktory biologiczne, budynek gospodarki osadowej, budynek techniczny, budynek kraty, stacja dmuchaw.

Część obecnie pracującego reaktora biologicznego będzie wykorzystana jako zbiornik retencyjny wód deszczowych. Pozostała część zostanie zaadaptowana na zbiornik, w którym osad nadmierny odprowadzany z reaktorów będzie stabilizowany tlenowo i zagęszczany oraz na zbiornik magazynowy osadu zagęszczonego.

publishfrompuste2018-05-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustemodernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-drawsku-pomorskim-wodnik
2018-05-23 09:36:20  Adam Wrona

Pole category_id zmieniło wartość z '27789' na '28087'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2778928087
2018-05-23 10:56:39  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-23 10:58:35  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 383969

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482920
user_idpuste2500467
fobject_idpuste383969
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 384056

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482921
user_idpuste2500467
fobject_idpuste384056
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_gallerypuste1
_activepuste1
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 384057

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482922
user_idpuste2500467
fobject_idpuste384057
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_gallerypuste1
_activepuste1
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 384058

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482923
user_idpuste2500467
fobject_idpuste384058
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_gallerypuste1
_activepuste1
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 384070

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482924
user_idpuste2500467
fobject_idpuste384070
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_gallerypuste1
_activepuste1
2018-05-23 11:00:36  Adam Wrona

Załączono plik 384071

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1482925
user_idpuste2500467
fobject_idpuste384071
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135539
_gallerypuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się